ZÁKLADNÍ  INFORMACE

1. charakteristika studijního programu LOGOPEDIE

Studium je koncipováno jako neučitelské nestrukturované se zaměřením na fyziologii a poruchy komunikace ve všech jejích formách, včetně poruch sluchu.

Studijní obor (program) LOGOPEDIE si klade za cíl připravit absolventy oboru pro kvalifikovanou práci v resortech (odvětvích) školství, sociální péče a zdravotnictví včetně působení v nestátních subjektech uvedené sféry, včetně poradenského systému, a to v souladu se změnami legislativních předpisů a doporučení národních i mezinárodních komisí a společností determinujících oblast terciárního vzdělávání a logopedické profese.

Bližší informace na Dnech otevřených dveří Pedagogické fakulty, případně prostřednictvím e-mailové komunikace a telefonní komunikace.

Jiné možnosti studia zakončené státní závěrečnou zkouškou z logopedie: Logopedii lze absolvovat rovněž jako výběrovou disciplínu zakončenou Státní závěrečnou zkouškou v rámci vybraných studijních oborů studijního programu Speciální pedagogika učitelsky zaměřených - absolventi mohou působit v resortu školství.


↓ ! Stáhněte si kompletní a aktuální přehled o Logopedii na UPOLu v jednom PDF ! ↓

→ Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu se snaží o neustálou inovaci a rozšíření možností. Podívejte se, jaké nadstandardní inovace se na oddělení aktuálně nyní nacházejí! →

Nově je na naší fakultě akreditován specializační kurz:

 Logoped ve zdravotnictví

Tento kurz opravňuje absolventy k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání logopeda ve zdravotnictví.

2. profil a uplatnění ABSOLVENTA

Absolventi mohou působit ve státních i nestátních logopedických klinických a jiných zařízeních v resortu zdravotnictví, včetně logopedických ambulancí (samostatně po splnění dalších předpokladů daných platnými normami upravujícími působnost tzv. nelékařských profesí v systému zdravotnictví), dále ve školských zařízeních, včetně poradenských pracovišť (jako nepedagogičtí pracovníci) a v institucích resortu sociálních věcí (např. v pobytových zařízeních sociálních služeb), kde mohou provádět logopedickou diagnostiku, poskytovat komplexní logopedickou péči jedincům všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností, včetně sluchového postižení, či provádět specifické terapie zaměřené na narušení orofaciální oblasti. Absolventi studia mohou rovněž pokračovat v postgraduálním studiu ve studijním programu Speciální pedagogika či Logopedie (např. v zahraničí) a ve specializačním studiu ve zdravotnictví v oboru Klinická logopedie


NAŠI ABSOLVENTI MOHOU PŮSOBIT...

...po vystudování pětiletého studijního oboru LOGOPEDIE, zakončeném třemi státními závěrečnými zkouškami: 1.) ze základů psychologie a speciální pedagogiky, 2.) ze surdopedie a 3.) z logopedie:

Ve školství pod MŠMT

V sociálních službách pod MPSV

Ve zdravotnictví pod MZ a pod garantem v tzv. předatestační přípravě

Na univerzitě jako student Ph.D.


PO ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE MOHOU ALE TAKÉ PŮSOBIT...

...za rozšíření kvalifikace lze např. označit úspěšné dokončení atestace pod záštitou AKL (Asociace klinických logopedů) v oblasti práce ve zdravotnictví; nebo úspěšné ukončení studia Ph.D. na univerzitě pro oblast práce v zahraničí, či působení na univerzitě.


Ve zdravotnictví

Na univerzitě

V zahraničí

Zkušenosti našich absolventů

Zkušenosti a zpětnou vazbu, kterou získáváme od našich absolventů, si můžete dále přečíst v rubrice "Naši absolventi", případně také v sekci "Videa".