Podnětné logopedické   DIPLOMOVÉ PRÁCE

Zde si můžete prohlédnout, či případně stáhnout, vybrané diplomové práce, které obohacují svým zpracováním bohaté spektrum logopedické problematiky. Práce jsou členěny do jednotlivých podkategorií, dle jejich zaměření. Vždy nahoře v obrázku naleznete odkaz na rozšířenější popis v rámci webu Theses.cz. Autoři níže uvedených diplomových prací udělili souhlas s tímto zveřejněním, případně stažením.


DP - bilingvismus a multikulturalita

Mgr. BARBORA MICHLOVÁ

Vedoucí: prof. Kateřina Vitásková

Význam hodnocení narativních schopností u bilingvních dětí s využitím adaptace zahraničního diagnostického nástroje

2017 - "Teoretická část se zaměřuje na uvedení problematiky bilingvismu a multilingvismu, popis jazykového vývoje u typicky se vyvíjejících monolingvních dětí a u dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí. Výzkumná část diplomové práce představuje zahraniční diagnostický nástroj s názvem:      The Multilingual Assessment Instrument for Narratives, zaměřující se na hodnocení narativních schopností dětí."

Možnost do DP nahlédnout → ZDE

Mgr. LUCIE VÁCLAVÍKOVÁ (Nohová)

Vedoucí: prof. Kateřina Vitásková

Problematika afázie u bilingvních osob

2017 - "Diplomová práce se zabývá tématem afázie u bilingvních osob. Teoretická část pojednává o afáziích v celé šíři, dále o bilingvismu a bilingvní afázii. Obsahem praktické části jsou dvě případové studie. Cílem práce je teoretická a empirická analýza problematiky afázie u bilingvních osob za účelem zvýšení povědomí odborníků o tomto tématu, zejména o možnostech diagnostiky a celkově specifickém přístupu k jedincům s bilingvní afázií."

Ke stažení:

3

DP - vývojová nemluvnost - vývojová dysfázie, OVŘ

Mgr. VERONIKA RYŠÁNKOVÁ

Vedoucí: dr. Renata Mlčáková

Tvorba logopedického materiálu k rozvoji lexikálně-sémantické roviny u předškolních dětí s vývojovou dysfázií

2019 - "Cílem bylo vytvoření logopedického materiálu pro děti s vývojovou dysfázií. Teorie se zabývá narušeným vývojem řeči a vývojovou dysfázií, dále popisuje vztah dítěte k jazykovým oblastem z pohledu komunikace a možnosti rozvoje lexikálně-sémantické roviny. V praktické části je popsána charakteristika, proces tvorby a aplikace logopedického materiálu. Zahrnuje čtyři případové studie, kde se hodnotí efektivita materiálu."

Možnost do DP nahlédnout → ZDE

2

3

DP - získaná organická nemluvnost a neurogenní poruchy komunikace - afázie, demence a další

Mgr. MARKÉTA KNEDLOVÁ

Vedoucí: prof. Kateřina Vitásková

Ověřování aplikace zahraničních diagnostických materiálů pro osoby s afázií

2017 - "V teoretické části je zpracována problematika afázie a možnosti alternativní a augmentativní komunikace, které jsou úzce spjaty s vybraným zahraničním nástrojem. Praktická část je zaměřena na výběr testu, jeho charakteristiku a administraci. Následně je aplikace testu ověřena v praxi na kontrolní osobě a osobě s afázií."

Ke stažení:

Mgr. HANA CHARVÁTOVÁ

Vedoucí: dr. Kytnarová

Tvorba materiálu pro logopedickou intervenci osob s pravohemisferovými deficity se zaměřením na neglect syndrom a hemianopsii

2018 - "Práce se zaměřuje na tvorbu intervenčního materiálu. Teorie uvádí stručnou anatomii CNS a popis funkční specializace mozkových hemisfér, terminologii, etiologii a symptomatologii pravohemisferových deficitů, s detailnějším popisem neglect syndromu a hemianopsie, včetně diagnostiky a terapie. Praktická část se věnuje procesu tvorby materiálu, včetně jeho popisu. Součástí jsou čtyři případové studie osob s neglect syndromem a homonymní hemianopsií, na kterých byl materiál ověřen a s jakými výsledky."

Ke stažení:

Mgr. LENKA NĚMCOVÁ

Vedoucí: dr. Kytnarová

Tvorba terapeutického materiálu pro osoby s afázií

2019 - "Práce se zaměřuje na tvorbu terapeutického materiálu pro osoby s afázií, konkrétně na porozumění a produkci vět. Teorie se věnuje terminologii afázie, jejím klasifikacím, jazykovým deficitům, terapii na úrovni vět, spojením mezi lingvistikou a rehabilitací NKS a zmiňuje i větné členy, které jsou obsaženy ve větách praktické části. Praktická část uvádí proces tvorby materiálu, včetně jeho popisu a ukázek."

Ke stažení:

Mgr. VIOLA JÓNOVÁ

Vedoucí: dr. Kytnarová

Náměty pro logopedickou intervenci osob s demencí u Alzheimerovy nemoci

2018 - "Práce se zabývá tématem logopedické intervence osob s demencí u Alzheimerovy nemoci. Teoretická část pojednává o demenci v širokém pojetí, narušené komunikační schopnosti při demenci a emocích. Obsahem praktické části je průběh tvorby a ověřování materiálu k logopedické intervenci. Cílem práce je výroba materiálu k logopedické intervenci a jeho ověření v praxi umožňující následné vylepšující úpravy vedoucí k přesnější srozumitelnosti položek."

Ke stažení:

5

6

DP - narušení grafické stránky řeči - lexie, grafie, apod.

Mgr. PAVLA SÁŇKOVÁ a Mgr. VERONIKA HARTMANNOVÁ

Vedoucí: dr. Renata Mlčáková

Podpora osob seniorského věku v zachování funkční schopnosti v oblasti grafie

2017 - "První část obsahuje poznatky o psaní a jeho patologii, stáří a stárnutí, pobytových sociálních službách pro seniory a demenci. Praktická část charakteristiku testového nástroje Vyšetření grafie, který byl vytvořen autorkami práce pro účely výzkumného šetření. Dále popis vytvořených terapeutických materiálů pro reedukaci psaní u osob seniorského, resp. dospělého věku, a metodiku šetření, jímž byl materiál ověřen. V kapitole Výsledky terapie autorky předkládají hodnocení účinnosti materiálu."

Možnost do práce a na vytvořený materiál nahlédnout → ZDE

Mgr. MONIKA JIRÁSKOVÁ (Ptáčková)

Vedoucí: dr. Hana Karunová

Dyslexie ve speciálněpedagogickém a neurovědeckém pojetí se zaměřením na fonologické zpracování

2019 - "Práce pojednává o specifické poruše čtení (dyslexii) a shrnuje dostupné teoretické poznatky z české i zahraniční literatury o dyslexii (i dalších SPU) a o možnostech využití zobrazovacích metod ve speciálně pedagogickém výzkumu (zejména fMRI a eye tracking). Výzkum je zaměřen na fonologické aspekty poruch čtení u dospělých osob s dyslexií, a to zejména z pohledu fMRI dat doplněných o data ze sledování očních pohybů. Výzkum je součástí mezinárodního projektu vzniklého ve spolupráci s University of Sao Paulo, Brasil."

Ke stažení:

3

DP - poruchy polykání (dysfagie)

Mgr. LENKA FRYČOVÁ

Vedoucí: dr. Adéla Hanáková

Možnosti přístupu k dospělým klientům s dysfagií v podmínkách pobytových sociálních služeb

2017 - "Teoretická část vymezuje dysfagii, pojednává o anatomii, fyziologii a patologii polykání, onemocněních se současným výskytem dysfagie a managementu poruch polykání v pobytových sociálních službách. Praktická část analyzuje přístup personálu pobytových sociálních služeb k těmto klientům a jejich povědomí o problematice dysfagií. Dále prezentuje obsah vytvořeného audiovizuálního materiálu a zpětnou vazbu personálu po jeho zhlédnutí."

Ke stažení:

Vytvořená (a velmi přínosná) videa k diplomové práci jsou k nalezení a k dispozici na logopedickém webu o poruchách polykání - DYSFAGIE.EUvidea

2

3

DP - narušení článkování řeči - dyslálie a dysartrie

Mgr. EVA HALFAROVÁ

Vedoucí: dr. Renata Mlčáková

Vytvoření výukového materiálu "Kniha hlásek" pro studenty se specializací logopedie

2018 - "Teorie se zabývá českými hláskami z fonetického hlediska, odchylkami ve výslovnosti, diagnostikou a terapií artikulační poruchy. Praktická část měla za cíl zmapovat, jak studenti se specializací logopedie, hodnotí logopedické publikace zabývající se úpravou artikulace. Výzkumného šetření se zúčastnilo 129 studentů z různých vysokých škol v ČR. Dalším cílem bylo vytvoření výukového materiálu Kniha hlásek pro studenty se specializací logopedie."

Ke stažení:

2

3

DP - poruchy hlasu

1

2

3

DP - narušení zvuku řeči

Mgr. ELIŠKA ŠLESINGROVÁ

Vedoucí: prof. Kateřina Vitásková

Význam nazální respirace v logopedické péči se zaměřením na prevenci adenotomie

2019 - "Práce se věnuje orální respiraci a možné prevenci adenotomie/adenoidektomie. Teorie uvádí hlavní typy dýchání, dechová cvičení a důsledky dlouhodobého dýchání pouze ústy. Praktickou část tvoří předvýzkum - cílem bylo zjistit, jak k tématu přistupují rodiče dětí v MŠ a jaká je jejich informovanost. Hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o adenotomii a možnostech její prevence. Součástí práce je také osvětový materiál a vyšetření dětí vlastní metodikou."

Ke stažení:

2

3