O oddělení LOGOPEDIE

Všichni akademičtí pracovníci oddělení se různou měrou podílejí na pedagogické, vědecko-výzkumné, poradenské, konzultační, publikační a projektové činnosti, provádějí lektorskou a osvětovou činnost ve spolupráci s širší odbornou i laickou veřejností (včetně odborných a vědeckých společností a nevládních neziskových organizací), úzce kooperují se vzdělávacími i klinickými institucemi, a to jak v tuzemském, tak i mezinárodním měřítku.

↓ ! Stáhněte si kompletní a aktuální přehled o Logopedii na UPOLu v jednom PDF ! ↓

Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu koncentruje odborníky zaměřující se na všechny složky a formy verbální i neverbální komunikace a jejich narušení a odchylky (včetně vývojových i získaných poruch učení či fyziologie a patologie orofaciální oblasti), na specializovanou problematiku symptomatických poruch řeči u osob s primárním zdravotním postižením či onemocněním (včetně syndromově podmíněných deficitů a kombinovaných vad) a na komunikační specifika osob z kulturně-jazykově odlišného prostředí (problematika bilingvismu, specifik komunikace migrantů a další). Garantuje jedinečné pětileté nestrukturované magisterské studium neučitelsky zaměřeného oboru Logopedie, které mimo jiné splňuje požadavky na zařazení absolventů pro práci ve zdravotnictví.

Oddělení garantuje i výuku a praktický výcvik specifických technik, metodických postupů a komunikačních systémů (výcvik komunikačních systémů u osob se symptomatickými poruchami řeči, alternativní a augmentativní komunikace), a ve spolupráci se zahraničními pracovišti zkoumá, vyvíjí a ověřuje jedinečné techniky a systémy nové (např. u osob s poruchami autistického spektra, s myofunkčními orofaciálními poruchami, s poruchami hlasu). Důraz je rovněž kladen na zvládnutí speciální přístrojové techniky a pomůcek, z nichž jsou mnohé na pracovišti přímo k dispozici.

Oddělení rovněž zajišťuje výuku ve vybraných modulech pro zahraniční studenty v anglickém, německém a ruském jazyce. V rámci specifických témat je však případně možná komunikace i v jazyce slovenském, španělském, polském, francouzském a znakovém.

↓ Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu se snaží o neustálou inovaci a rozšíření možností. Podívejte se, jaké nadstandardní inovace se na oddělení aktuálně nyní nacházejí! ↓

LOGOPEDIE v katalogu programů a oborů

Aktuální informace k přihlášce ke studijnímu programu LOGOPEDIE naleznete vždy na hlavní stránce Univerzity Palackého Olomouc v katalogu programů a oborů, v sekci studijniprogramy.upol.cz - kde také najdete vždy nejaktuálnější požadavky k přijímacím zkouškám a další požadavky na přijetí ke studiu i předpoklad uplatnění profilu absolventa, předpokládaný počet přijatých uchazečů pro další rok, včetně odkazu na přihlášku ke studiu.


Nově je na naší fakultě akreditován specializační kurz:

 Logoped ve zdravotnictví

Tento kurz opravňuje absolventy k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání logopeda ve zdravotnictví.

Bližší informace najdete na stránkách CŽV → ZDE ←

Organizační struktura oddělení LOGOPEDIE


VEDOUCÍ oddělení: 

  • Prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.  → (odkaz na uss)


ČLENOVÉ oddělení:

  • Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. → (odkaz na uss) (participující na výuce z Oddělení speciálněpedagogické propedeutiky a poradenství)
  • Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D. → (odkaz na uss) (participující na výuce z Oddělení expresivních terapií a osobnostně-sociálního rozvoje)
  • Dále: + externisté (viz sekce kontakty)


 STUDENTI doktorského studijního programu prezenční formy: